سلام امروز هفتمین روز پاکیم موفقیت ابدی در پیش …

Comment on اعلام پاکی by بلیکف.

سلام امروز هفتمین روز پاکیم موفقیت ابدی در پیش است کلای

بلیکف Also Commented

اعلام پاکی
سلام ۱۵روز تا ابد اصلا فکرشم نمیکنم


اعلام پاکی
سلام ۱۵روز تا ابد اصلا فکرشم نمیکنم چون خیلی کثیف یک عمر. بهش گوش دادیم هیچی نصیبمان نشد


اعلام پاکی
سلام امروز چهار روز پاکم پیش ب سوی موفقیت ابدی