سلام ۱۵روز تا ابد اصلا فکرشم نمیکنم چون خیلی کثیف …

Comment on اعلام پاکی by محمد.

سلام ۱۵روز تا ابد اصلا فکرشم نمیکنم چون خیلی کثیف یک عمر. بهش گوش دادیم هیچی نصیبمان نشد

محمد Also Commented

اعلام پاکی
سلام ۱۵روز تا ابد اصلا فکرشم نمیکنم


اعلام پاکی
سلام امروز هفتمین روز پاکیم موفقیت ابدی در پیش است کلای


اعلام پاکی
سلام امروز چهار روز پاکم پیش ب سوی موفقیت ابدی