سلام.منم روز اولمه از خدا کمک بخواهید اگه یه جایی …

Comment on اعلام پاکی by یونس.

سلام.منم روز اولمه از خدا کمک بخواهید اگه یه جایی نکشیدید و اینکار را انجام دادید دلیل شکست شما نیست شما شکست میخورید که که تحربه کنین.یه سختی هایی داره که باید تحمل.کنین وبعد از هر سختی آسانی است خداوند گفته یاعلی

یونس Also Commented

اعلام پاکی
هفدهمین روز پاکی خدایا شکرت


اعلام پاکی
۴۶ روز پاک پاکم
خدایا شکرت


اعلام پاکی
سلام.۳روز پاکی


Recent Comments by یونس

شمس مسعودی
وضعیت از در انتظار به ناموفق تغییر یافت


شمس مسعودی
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸۷۲۷۸۹۴


jgdhbv hgfdff
بعد از پردازش اعمال پرداخت


jgdhbv hgfdff
شماره تراکنش بانکی: ۵۰۸۸۱۵۹۰۶۴۱


jgdhbv hgfdff
وضعیت از در انتظار به کامل تغییر یافت