سلام پر انرژی به همگی اولین روز ترکمه التماس دعا …

Comment on اعلام پاکی by یه بنده خدا.

سلام پر انرژی به همگی اولین روز ترکمه التماس دعا