از امشب محکم شروع به ترک خواهم کرد …

Comment on اعلام پاکی by ایرانی.

از امشب محکم شروع به ترک خواهم کرد