س من پنج ماهه که ترک کرده بودم بازهم مرتکب …

Comment on اعلام پاکی by محمد.

س من پنج ماهه که ترک کرده بودم بازهم مرتکب گناه شدم

محمد Also Commented

اعلام پاکی
هفدهمین روز پاکی خدایا شکرت


اعلام پاکی
۴۶ روز پاک پاکم
خدایا شکرت


اعلام پاکی
سلام.۳روز پاکی


Recent Comments by محمد

شمس مسعودی
وضعیت از در انتظار به ناموفق تغییر یافت


شمس مسعودی
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۸۷۲۷۸۹۴


jgdhbv hgfdff
بعد از پردازش اعمال پرداخت


jgdhbv hgfdff
شماره تراکنش بانکی: ۵۰۸۸۱۵۹۰۶۴۱


jgdhbv hgfdff
وضعیت از در انتظار به کامل تغییر یافت