سلام ، خدایا شکرت ! به لطف خدا امروز ۱۵ روزه …

Comment on اعلام پاکی by عرشیا.

سلام ، خدایا شکرت !
به لطف خدا امروز ۱۵ روزه که حالم عالیه !
یه پیشنهاد برای دوستان : هرگز و هرگز احساس گناه نکنید ، این خیلی مهمه !
طبق قانون جذب :: احساس بد = اتفاقات بد
و احساس خوب = اتفاقات خوب

عرشیا Also Commented

اعلام پاکی
هفدهمین روز پاکی خدایا شکرت


اعلام پاکی
۴۶ روز پاک پاکم
خدایا شکرت


اعلام پاکی
سلام.۳روز پاکی


Recent Comments by عرشیا

fgaaaa ahomayon
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۴۳۹۳۲۱۳


ثنا کائد
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


Masood Millionaire
وضعیت از در انتظار به ناموفق تغییر یافت


Masood Millionaire
کد تراکنش زرین‌پال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۷۹۴۹۶۰


fgaaaa ahomayon
وضعیت از در انتظار به ناموفق تغییر یافت