سلام امروز هفتمین روز پاکی من می باشد. خدایا به …

Comment on اعلام پاکی by سعید.

سلام امروز هفتمین روز پاکی من می باشد.
خدایا به امید تو.

سعید Also Commented

اعلام پاکی
سلام امروز ششمین روز پاکی من می باشد.
خدایا به امید تو.


اعلام پاکی
سلام امروز پنجمین روز پاکی من می باشد.
خدایا به امید تو.


اعلام پاکی
چهارمین روز