منم اسم همسرما حامدم ،عزیزچیم،آرامشم،عشقیه،صداش میزنم اونم منا ریحانم،عزیزم،گلم،صدا میکنه …

Comment on همسر خود را با چه اسمی صدا کنیم؟ by ریحانه.

منم اسم همسرما حامدم ،عزیزچیم،آرامشم،عشقیه،صداش میزنم
اونم منا ریحانم،عزیزم،گلم،صدا میکنه .خیلی همسرما دوسش دارم