توبه از خودارضایی

فایده ی ترک خودارضایی یکی از دوستان میگفت داشتم فکر می کردم مهمترین فایده ترک خودارضایی چیه؟‌ ‌ ‌گیریم ترک نکردیم چی میشه کم انجام میدم که عوارض جسمی هم نداشته باشم..‌ ‌ ‌خب ، توبه و ترک کردن خودارضایی فواید بسیاری داره ، چه جسمی و چه روحی ، اما ترک خودارضایی یک فایده […]