با نام خدا اولین روز پاکی رو شروع میکنم یا …

Comment on اعلام پاکی by Idof.

با نام خدا اولین روز پاکی رو شروع میکنم یا علی