سلام عاشقتم که بعد از شکست نه تنها نا امید نشدی …

Comment on اعلام پاکی by خوشبخت.

سلام
عاشقتم که بعد از شکست نه تنها نا امید نشدی از قانون بده تا بگیری استفاده کردی. مطمئنم که تو با کمکی که به بقیه کردی و انجام تمرینات میتونی برای همیشه پا بشی. خوشا به حالت.
ممنون

خوشبخت Also Commented

اعلام پاکی
روز ششم
۹۹/۰۸/۰۶


اعلام پاکی
روز پنجم


اعلام پاکی
سلام
شکر خدا، روز چهارم پاکی
۹۹/۰۸/۰۴


Recent Comments by خوشبخت

رضا ساجدی
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


لعیاقثعثا خرمدلمهربانقثعثا
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


امیرحسین انصاری
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


Sepehr Chachi
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


روچیار افشار
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت