سلام روز نهم، به امید روز چهلم. با اجازه اساتید چند …

Comment on اعلام پاکی by خوشبختم.

سلام
روز نهم، به امید روز چهلم. با اجازه اساتید چند جمله ای درس پس بدم:
چیزی که من فهمیدم، مهمترین قسمت ترک عادت، نقطه ی شروعشه!
امیدوار بودن و همواره به آینده رویایی فکر کردن کمک بزرگیه. حتما تمرینات هر روز انجام بدید. به امید جامعه پاک تر و با نشاط تر. جوونا تمام ثروت خودتون هستید، اگر قدرشو بدونید. هیچ چیزی به اندازه خودتون ارزش نداره. والسلام، یا علی‌.

خوشبختم Also Commented

اعلام پاکی
روز ششم
۹۹/۰۸/۰۶


اعلام پاکی
روز پنجم


اعلام پاکی
سلام
شکر خدا، روز چهارم پاکی
۹۹/۰۸/۰۴


Recent Comments by خوشبختم

رضا ساجدی
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


لعیاقثعثا خرمدلمهربانقثعثا
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


امیرحسین انصاری
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


Sepehr Chachi
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


روچیار افشار
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت