روز سوممه، به امید شکست دادن شکست …

Comment on اعلام پاکی by احیا.

روز سوممه، به امید شکست دادن شکست