سلام روز پانزدهم، به امید روز چهلم. قضییه از بیخ گوشم …

Comment on اعلام پاکی by خوشبختم.

سلام
روز پانزدهم، به امید روز چهلم.
قضییه از بیخ گوشم گذشت، وگرنه لغزش از رگ گردنم بهم نردیکتر بود. اصلا نباید تمرینات دست کم گرفت. برنامه ریزی برای تمام وقتها لازم هست.
خدارا شکر.

خوشبختم Also Commented

اعلام پاکی
روز ششم
۹۹/۰۸/۰۶


اعلام پاکی
روز پنجم


اعلام پاکی
سلام
شکر خدا، روز چهارم پاکی
۹۹/۰۸/۰۴


Recent Comments by خوشبختم

رضا ساجدی
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


لعیاقثعثا خرمدلمهربانقثعثا
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


امیرحسین انصاری
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


Sepehr Chachi
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


روچیار افشار
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت