روز هشتم به قولتون پایبند باشیم #پایبند ۸# …

Comment on اعلام پاکی by راضیم ازت.

روز هشتم
به قولتون پایبند باشیم
#پایبند
۸#

راضیم ازت Also Commented

اعلام پاکی
روز اول


اعلام پاکی
هر روز بهتر از دیروز
روز هفدهم
*۱۷*


اعلام پاکی
روز شانزدهم به امید تداوم این ترک
۱۶#