روز نهم.. دارم کم کم بعد چند سال طعم واقعی …

Comment on اعلام پاکی by راضیم ازت.

روز نهم..
دارم کم کم بعد چند سال طعم واقعی زندگی رو میچشم
عالیه این حس
*۹*

راضیم ازت Also Commented

اعلام پاکی
روز اول


اعلام پاکی
هر روز بهتر از دیروز
روز هفدهم
*۱۷*


اعلام پاکی
روز شانزدهم به امید تداوم این ترک
۱۶#