روز ۶ مرسی خدا جونم. من ثروتمند و زیبا هستم. …

Comment on اعلام پاکی by مرسی.

روز ۶ مرسی خدا جونم.
من ثروتمند و زیبا هستم.

مرسی Also Commented

اعلام پاکی
روز شانزدهم


اعلام پاکی
روز ۱۵
خدایا شکرت


اعلام پاکی
روز دوازدهم