یه حس عالی رو به فراموشی ۱۲# …

Comment on اعلام پاکی by راضیم ازت.

یه حس عالی
رو به فراموشی
۱۲#

راضیم ازت Also Commented

اعلام پاکی
روز اول


اعلام پاکی
هر روز بهتر از دیروز
روز هفدهم
*۱۷*


اعلام پاکی
روز شانزدهم به امید تداوم این ترک
۱۶#