روزپنجم حاضرم بگم تاحالاتحریک شدم ولی فکرم سمت این کارنرفته …

Comment on اعلام پاکی by AMIR.

روزپنجم حاضرم بگم تاحالاتحریک شدم ولی فکرم سمت این کارنرفته خدایا مرسی دوستان مثبت بیندیشید مثبت😊💪💪

AMIR Also Commented

اعلام پاکی
سلام.باقدرت💪👍روزپونزدهم امیدوارم همه بندگان خداازشروسوسه های شیطان درامان باشند


اعلام پاکی
سلام روزچهاردهم😐!!!من عجب اراده ای داشتم😃😶👏👍💪
#۱۴


اعلام پاکی
خدایا شکرت دیگه واقعانمیدونم چی بگم خودمم اولش باورم نمیشدبتونم تااین حداین گناه رونکنم ولی تونستم همه کسایی که میخوان ترک کنن اول بایدباورکنندکه می تونندموفق بشدشادوپرانرژی بااراده ای ازفولاد💪😊👏👍
#روزسیزدهم