روز دوم پاکی من لایق بهترین هام یک سوال داشتم …

Comment on اعلام پاکی by Amin.

روز دوم پاکی من لایق بهترین هام یک سوال داشتم واسه تمرین اهرم رنج و لذت وقتی صبح واسه نماز بلند میشیم می تونیم بعد نماز این تمرین انجام بدیم چون تو فیلم گفته بودین باید بلافاصله بعد از بیدار شدن حتی قبل از شستن دست صورت باید انجام بدیم ونیم ساعت زمان بگیریم و اگه اینجوری باشه که نماز مون قضا میشه

Amin Also Commented

اعلام پاکی
روز پنجم الهی شکر


اعلام پاکی
روز چهارم من اراده اهنین دارم


اعلام پاکی
روز سوم