من فوق العادم روز پانزدهم ۱۵# …

Comment on اعلام پاکی by راضیم ازت.

من فوق العادم
روز پانزدهم
۱۵#

راضیم ازت Also Commented

اعلام پاکی
روز اول


اعلام پاکی
هر روز بهتر از دیروز
روز هفدهم
*۱۷*


اعلام پاکی
روز شانزدهم به امید تداوم این ترک
۱۶#