هفت روز پاكي هفت روز پيروزي. اراده ام روز …

Comment on اعلام پاکی by A.

هفت روز پاكي هفت روز پيروزي. اراده ام روز ب روز داره قوي تَر ميشه ب اميد پيروزي براي همه دوستان