هر روز بهتر از دیروز روز هفدهم *۱۷* …

Comment on اعلام پاکی by Sohrab.

هر روز بهتر از دیروز
روز هفدهم
*۱۷*

Sohrab Also Commented

اعلام پاکی
روز اول


اعلام پاکی
روز شانزدهم به امید تداوم این ترک
۱۶#


اعلام پاکی
من فوق العادم
روز پانزدهم
۱۵#