باتوکل به خودش فقط خدایاشکر روز زیبای پاکی ۷ ام ممنون …

Comment on اعلام پاکی by یوسفی.

باتوکل به خودش فقط
خدایاشکر روز زیبای پاکی ۷ ام
ممنون از شما دست خوب خدا

یوسفی Also Commented

اعلام پاکی
شکر و توکل از خدا
۳۴ روز با جسم و روح ازادتر و روشن تر
ممنون از همه


اعلام پاکی
سلام.. روز پدر مبارک همه پدرها از گذشته تا آینده
باتوکل به خداوند مهربانی ها ۳۰ام این روز را با حس خاص آزادی وارد شدم به سمت پرواز..
شکر سپاس


اعلام پاکی
شکر و سپاس خداوند نازنین را که با لطفش به من از طریق دستان مهربانش وارد ۲۷ امین روز شدم با حس آزادی و رهایی..
ممنون یاحق


Recent Comments by یوسفی

فرهاد حسینی
کد تراکنش زرین‌پال: A00000000000000000000000000245022026


alireza bashiri
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


يوسف ملاح
وضعیت از در انتظار به بدون‌استفاده تغییر یافت


Amir Amiri
کد تراکنش زرین‌پال: A00000000000000000000000000244940915


Mohammad Mirzapour
کد تراکنش زرین‌پال: A00000000000000000000000000244734236