روز ۲۶ ام خدا رم کرد بهم میخواستم از جاده …

Comment on اعلام پاکی by مهدی.

روز ۲۶ ام خدا رم کرد بهم میخواستم از جاده پاکی منحرف شم
اما خدا را شکر پیش به سوی هدفم می روم 💪🏃‍♂️🏋️‍♂️

مهدی Also Commented

اعلام پاکی
سلام روز سوم پاکی با قدرت


اعلام پاکی
۳۳


اعلام پاکی
روز ۳۱ من لذت می برم از خودم 👑😎🏋️‍♂️💪