با عمل کردن صحیح به تمرینات و با توکل به …

Comment on اعلام پاکی by حبیب.

با عمل کردن صحیح به تمرینات و با توکل به خداوند ۱۵روز پاکی

حبیب Also Commented

اعلام پاکی
باتوکل به خداوند ۳۶روز پاکی بخاطر عمل کردن صحیح به تمرینات


اعلام پاکی
باتوکل به خداوند ۳۵ روز پاکی بخاطر عمل کردن صحیح به تمرینات


اعلام پاکی
باتوکل به خداوند ۳۴روز پاکی بخاطر عمل کردن صحیح به تمرینات