باتوکل به خدای بخشنده مهربان و دستان خوبش ۱۳ امین روز …

Comment on اعلام پاکی by یوسفی.

باتوکل به خدای بخشنده مهربان و دستان خوبش
۱۳ امین روز پاکی با اتفاقات شگفت انگیز
شکر و سپاس

یوسفی Also Commented

اعلام پاکی
با توکل ۳روز پاکی

شکر و سپاس خداوند مهربانم و شما دست بخشنده اش..


اعلام پاکی
(( باتوکل بر او.. اولین روز زیبای پاکی))
شکر و سپاس خداوند مهربان را که شما عزیزان را به عنوان یکی از دستان خودش برای عاقبت بخیری ام در سن ۴۴سالگی و علارقم دادن چیزهای بسیار بهم.. برسر راه ام قرار داد تا قدمی دیگر به نورش نزدیکتر شوم.. (( باسپاس بی انتها ))