توکل و شکر از خداوند خوبی ها و دستان مهربانش ۲۳اومین …

Comment on اعلام پاکی by Yousefi.

توکل و شکر از خداوند خوبی ها و دستان مهربانش
۲۳اومین روز تولدی با حال بهتر و قوی تر
ممنون یاخق

Yousefi Also Commented

اعلام پاکی
سلام.. روز پدر مبارک همه پدرها از گذشته تا آینده
باتوکل به خداوند مهربانی ها ۳۰ام این روز را با حس خاص آزادی وارد شدم به سمت پرواز..
شکر سپاس


اعلام پاکی
شکر و سپاس خداوند نازنین را که با لطفش به من از طریق دستان مهربانش وارد ۲۷ امین روز شدم با حس آزادی و رهایی..
ممنون یاحق


اعلام پاکی
باتوکل بر خودش روز ۲۰ام با حس ناب پاکی و آزادی
شکر و سپاس از خدای بخشنده و مهربان و دستان خوبش


Recent Comments by Yousefi

آریا خانزاده
بعد از پردازش اعمال پرداخت


آریا خانزاده
وضعیت از در انتظار به کامل تغییر یافت


آریا خانزاده
شماره تراکنش بانکی: ۲۴۴۴۹۲۷۹۳۰۱


آریا خانزاده
کد تراکنش زرین‌پال: A00000000000000000000000000244492793


آریا خانزاده
کد تراکنش زرین‌پال: A00000000000000000000000000244480972