بابا سلیقه ایه من که زن دارم اینارو میخونم یه …

Comment on کوچک بودن نوک سینه by محمد.

بابا سلیقه ایه من که زن دارم اینارو میخونم یه جوری میشم من برم وا الا کار میدم دست خودم